Preambule :

E-telier stelt, via de website www.ami-project.be (hierna de website), een online service voor het coderen van facturen en boekhouding.


Artikel 1. Identificatie van de partijen en doel van de huidige


De onderhavige bepalingen regelen, in het kader van het gebruik van de website (en van de diensten die via deze weg worden aangeboden) die door E-telier wordt beheerd en toegankelijk is op het URL-adres www.ami-project.be, de betrekkingen tussen

- enerzijds E-telier waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1410 WATERLOO, rue de la Paix 9 en ingeschreven bij de ECB onder het nummer 0821.228.922,

Telefoonnummer: +32 4 76 85 73 06
E-mailadres: info@ami-project.be
BTW: 0821.228.922

Hierna, "E-telier";
- anderzijds de ontvangers van de voorgestelde diensten, hierna genoemd "de Klanten".

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van alle functionaliteiten aangeboden door de website www.ami-project.be en alle diensten die er worden voorgesteld.


Artikel 2. Kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden


Het gebruik en de raadpleging van de website www.ami-project.be impliceert onmiddellijk, automatisch en onvoorwaardelijk de instemming van de Klanten met de onderhavige algemene voorwaarden waarvan zij kennis hebben genomen en die zij bij hun inschrijving moesten aanvaarden (door het verplichte vakje "ik aanvaard" aan te kruisen).

Deze voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de website www.ami-project.be.

Rekening houdend met de noodzaak zijn diensten te laten evolueren om aan de vraag van de Klanten te voldoen, zorgt E-telier ervoor de modaliteiten en de omvang van zijn dienstenaanbod permanent aan te passen en te verbeteren. De toepasselijke reglementering zal eveneens evolueren. De huidige algemene voorwaarden kunnen op elk moment door E-telier worden gewijzigd naargelang de evolutie van haar eigen behoeften en de omringende beperkingen. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing vanaf de publicatie ervan op de website www.ami-project.be.

Het is aan de Klanten die de website www.ami-project.be bezoeken om de toepasselijke voorwaarden te controleren tijdens hun bezoek. In het belang van de transparantie zal E-telier echter de geregistreerde Klanten op de hoogte brengen van elke wijziging. Elke geregistreerde Klant zal inderdaad een bericht ontvangen dat hem informeert over de wijziging van de contractuele voorwaarden op het e-mailadres vermeld in zijn inschrijvingsformulier. Deze informatie vormt echter geen voorwaarde voor de tegenwerpbaarheid van de nieuwe algemene voorwaarden en is slechts een commercieel gebaar van E-telier. Indien de Klant niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden, moet hij zijn account sluiten. Anders wordt hij geacht de nieuwe versie van de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.


Artikel 3. Definitie van de dienst


E-telier stelt een betalende en online dienst voor waarmee gemakkelijk facturen en bestekken kunnen worden opgesteld en beheerd, alsook elektronische facturen kunnen worden verzonden.


Artikel 4. Prijs en duur van het contract


- Duur

Het contract gaat in op de dag van de aankoop van een toegang door de Klant en wordt gesloten voor de duur bepaald door het gekozen type toegang.
Het contract eindigt aan het einde van de geldigheidsduur van de toegang.
E-telier behoudt zich het recht voor de dienst op elk moment te beëindigen. De Klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en beschikt over een periode van één maand waarin de toegang tot de dienst behouden blijft.

- Prijzen

De prijs wordt bepaald op het moment van de bestelling en blijft geldig voor de duur van het contract.
De prijzen en voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Teruggave van gegevens

De door de Klant in de dienst geïnjecteerde gegevens kunnen te allen tijde worden opgehaald in de vorm van CSV and PDF bestanden.
Het is aan de Klant om alle nodige maatregelen te nemen om zijn gegevens te bewaren en terug te halen wanneer hij zich afmeldt van de dienst of wanneer hij gewaarschuwd wordt voor de nakende sluiting ervan.
E-telier kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies van gegevens in geval van verwijdering van de account, ongeacht of deze verwijdering vrijwillig is of voortvloeit uit de afsluiting van de dienst of uit het niet betalen van de prijs.

Na 2 jaar inactiviteit van de gebruiker worden alle persoonlijke gegevens van accounts van het type "gratis" automatisch verwijderd om de vertrouwelijkheid en het juiste onderhoud van de gegevens te garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de activiteit op de account bij te houden om automatische verwijdering te voorkomen.


Artikel 5. Verplichtingen van de Klant


- Verstrekken van correcte informatie

De Klant zorgt ervoor dat hij E-telier correcte informatie over zichzelf verstrekt (identiteit, ECB-nummer, contactgegevens, leeftijd, rekeningnummer, adressen, etc.) en deze regelmatig bijwerkt.

Het is de Klant verboden zich voor te doen als derden of persoonlijke gegevens van anderen te gebruiken op de website www.ami-project.be.

- Betaling van de prijs

De prijs wordt betaald vóór de activering van het gekozen toegangstype.

De betalingstransacties worden uitgevoerd door een online betalingsprovider. De algemene voorwaarden van deze provider maken deel uit van het contract.


Artikel 6. Rol van E-telier


In elke hypothese gaat E-telier enkel middelenverbintenissen aan.

E-telier stelt alles in het werk opdat de website 24 uur op 24 en in de beste gebruiksomstandigheden toegankelijk is.

De door E-telier aangeboden dienst kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en verbeterd.

Indien de aangebrachte wijzigingen het voorwerp van de overeenkomst fundamenteel wijzigen, zal E-telier de Klant een maand van tevoren per e-mail waarschuwen zodat de Klant de voorzieningen kan treffen die hij nodig acht.


Artikel 7. Intellectuele eigendom en recht sui generis


De website www.ami-project.be in zijn geheel, met inbegrip van het ontwerp, de interface, de databanken, de naam, de domeinnaam, is de exclusieve eigendom van E-telier.

Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de website www.ami-project.be of van één van zijn elementen mag gebeuren zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van E-telier.


Artikel 8. Gebruik van www.ami-project.be door minderjarigen


De toegang tot de website www.ami-project.be is voorbehouden aan meerderjarigen volgens de Belgische wetgeving, d.w.z. personen die ouder zijn dan 18 jaar op het ogenblik van de inschrijving op de dienst.

Ouders zijn burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hun minderjarige kinderen veroorzaken in het kader van frauduleus gebruik of gebruik in strijd met deze voorwaarden van de door www.ami-project.be aangeboden diensten.


Artikel 9. Sancties


In geval van niet-naleving door de Klant van één van de clausules van deze algemene voorwaarden, behoudt E-telier zich het recht voor om de toegang tot de dienst op te schorten, of zelfs te annuleren, louter en alleen in geval van herhaalde ernstige inbreuk.

Een dergelijke inbreuk wordt beschouwd als een ernstige fout die een onmiddellijke oplossing rechtvaardigt, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch noodzaak tot voorafgaand gerechtelijk verhaal en zonder afbreuk te doen aan enige verschuldigde schadevergoeding voor de schade die E-telier lijdt ten gevolge van deze inbreuk.

In deze twee gevallen behoudt E-telier zich bovendien het recht voor de uitvoering van haar eigen verplichtingen op te schorten.


Artikel 10. Bewaring van de identificatiegegevens en mededeling aan derden


Overeenkomstig artikel 21, §2, van de wet van 11 maart 2003 betreffende enkele juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, is E-telier verplicht "aan de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten, op hun verzoek, de gegevens mee te delen die toelaten de ontvangers van hun diensten te identificeren (...)".

Bijgevolg behoudt E-telier zich de mogelijkheid voor om alle gegevens waarmee de klanten kunnen worden geïdentificeerd, mee te delen aan elke gerechtelijke of administratieve autoriteit die daarom verzoekt.


Artikel 11. Gegevensbescherming en privacy


De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving.

Zowel medewerkers van E-telier als onderaannemers zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens.

Hoewel E-telier alles in het werk stelt om een optimale veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen, is een deel van het risico altijd aanwezig en verbindt de Klant zich ertoe om permanent een persoonlijke back-up bij te houden van de gegevens die in de E-telier dienst worden ingevoerd.


Artikel 12. Verantwoordelijkheid van E-telier


E-telier stelt alles in het werk opdat de website www.ami-project.be 24u/24 en in de beste omstandigheden van gebruikscomfort toegankelijk is. Zij kan zich echter niet verbinden tot meer dan de SLA van haar host.

Er wordt aan herinnerd dat E-telier slechts een middelenverbintenis aangaat in alle opzichten. Tenzij anders overeengekomen, kan de verantwoordelijkheid van E-telier alleen worden aangegaan in geval van grove nalatigheid en alleen voor de directe schade. In dat geval is de aansprakelijkheid van E-telier beperkt tot een maximum bedrag van 250 EUR. Geen aansprakelijkheid van E-telier zal kunnen worden ingeroepen voor enige indirecte schade (verlies van klanten, omzetverlies, winstderving, verlies van een kans, schade aan de eer of aan de reputatie, enz.)
Een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug, een kwaadaardige inbraak of een disfunctie van de website en/of de software of databanken die deze bevat, kan niet volledig worden uitgesloten. E-telier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de Klanten lijden wanneer zij de website geheel of gedeeltelijk gebruiken of raadplegen of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk downloaden.

Wanneer E-telier het nuttig acht om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verzekeren, zal zij de toegang tot de website www.ami-project.be kunnen onderbreken om het onderhoud ervan te verzekeren. De Klanten zijn zich bewust van de noodzaak om de website regelmatig te onderhouden. Daarom kan E-telier niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een onderbreking van de diensten voor het onderhoud van de website www.ami-project.be.

De Klant is enkel verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn toegangscode tot de diensten. Bijgevolg is de Klant verantwoordelijk voor elke daad die via zijn toegang wordt gesteld, tenzij hij aantoont dat de toegangscode kon worden omgeleid wegens een vrijwillige fout van E-telier.

De website www.ami-project.be bevat in sommige rubrieken hyperlinks naar websites die door derden worden uitgegeven en/of beheerd. E-telier is niet verantwoordelijk voor de wettigheid, kwaliteit of juistheid van de inhoud van deze websites. Het plaatsen van een link naar een website van een derde betekent geenszins een goedkeuring of bekrachtiging van de inhoud ervan. Bijgevolg zijn alleen de beheerders en/of uitgevers van deze sites verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten en op de producten en diensten die eventueel op hun sites worden voorgesteld.


Artikel 13. Onderaanneming en overdracht van de opdracht


Indien zij dit wenselijk acht, staat het E-telier vrij de door de Opdrachtgever toevertrouwde taken geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden van haar keuze.

De overdracht van het geheel of een deel van de activiteiten van E-telier, ongeacht de vorm van de juridische verrichting (inbreng in vennootschap, overdracht van bedrijfstak...), is eveneens uitdrukkelijk toegestaan voor E-telier.


Artikel 14. Volledigheid, niet-ontheffing en gedeeltelijke nietigheid


Deze algemene voorwaarden bevatten het geheel van de verbintenissen van de partijen. Geen enkel document, project, mail of document van welke aard ook kan worden ingeroepen om te trachten het bestaan af te leiden van een andere of aanvullende verbintenis dan die welke onder de onderhavige voorwaarden zijn onderschreven.

Geen enkele handeling, gedraging, tolerantie of nalatigheid van E-telier kan worden geïnterpreteerd als een verzaking, zelfs niet gedeeltelijk, van haar kant aan de strikte en integrale uitvoering van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die ze aanvullen.

In geval van nietigheid, onuitvoerbaarheid of gedeeltelijke of gehele nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een overeenkomst met voorwaarden die een economisch effect hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de betrokken bepaling. De partijen komen voorts overeen dat in ieder geval de overige bepalingen van deze voorwaarden hierdoor niet worden aangetast en volledig van kracht blijven.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie


In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel - Franstalige kamers - bevoegd.  Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht. In geval van tegenstrijdigheid tussen vertalingen is de Franse tekst van deze algemene voorwaarden doorslaggevend.